Ziektewet

Ziektewet - Montae & Partners
Montae & Partners -Ziektewet

Vaak hoor je mensen spreken over iemand ‘die in de Ziektewet loopt’. Daarmee wordt dan bedoeld een werknemer die ziek is en niet kan werken. Als een werknemer nog wel in dienst is bij de werkgever, dan is er geen sprake van de Ziektewet. Er geldt dan een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever en re-integratieverplichtingen conform de wet Verbetering Poortwachter.

Alleen als een werknemer binnen de eerste 104 weken (2 jaar) van zijn ziekte, ziek uit dienst gaat en er dus geen sprake meer is van een dienstverband, dan is er mogelijk sprake van de Ziektewet. Hiervoor bepaalt het UWV of de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze uitkering is en hoe lang de (ex)werknemer deze uitkering ontvangt. Ondanks dat er geen sprake meer is van een dienstverband, blijft er toch een voor de werknemer ongemerkte band bestaan met de ex-werkgever. De Ziektewetuitkering wordt weliswaar door het UWV aan de werknemer betaald, maar de kosten van deze uitkering samen met een opslag voor onder andere de uitvoeringskosten van het UWV worden wel aan de werkgevers doorbelast.

Het vervelende is dat een werkgever, nadat een werknemer ziek uit dienst is gegaan en onder de hoede van het UWV is terechtgekomen, geen enkele invloed meer heeft op het weer helpen terugkeren van de werknemer in het arbeidsproces. Het UWV bepaalt en de werkgever betaalt intussen de uitkering. Een werkgever heeft er dus belang bij om ervoor te zorgen dat een werknemer niet ziek uit dienst gaat. Mocht dit echter niet te voorkomen zijn, dan wil de werkgever vaak wel bijdragen om de schadelast zo beperkt mogelijk te houden en de werknemer te helpen terugkeren in het arbeidsproces.

Eigenrisicodrager Ziektewet
Dit kan door ervoor te kiezen om ‘eigenrisicodrager’ voor de Ziektewet te worden. Hierbij stelt de werkgever namens het UWV het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast. Het UWV blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk en controleert periodiek de werkgever op diens werkwijze. De werkgever is hierbij ook gebonden aan veel juridische regels en moet deze kennis allemaal bijhouden. En dat voor een slechts zeer zelden voorkomende situatie. Omdat het slechts zelden voorkomt dat een werknemer ziek uit dienst gaat en recht heeft op een Ziektewetuitkering, schakelt de ‘eigenrisicodragende werkgever’ bijna altijd een specialistisch bedrijf in. Deze specialisten stellen voor de werkgever het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast, voeren de Ziektewet uit en begeleiden de ex-medewerker zo optimaal mogelijk bij de re-integratie en terugkeer naar werk. Advance is zo’n onderneming.

Hoe wij dit doen leest u hier.