Ziektewet Casemanagement

Ziektewet Casemanagement - Montae & Partners
Montae & Partners -Ziektewet Casemanagement

Uw werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Wat is de rol van Advance?

Uw (ex)werkgever heeft ervoor gekozen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Dit betekent dat uw (ex)werkgever zelf verantwoordelijk is voor de vaststelling van het recht op, de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering. Maar ook is de werkgever verantwoordelijk voor het begeleiden van uw re-integratieproces. Tenslotte betaalt de werkgever uw Ziektewetuitkering.

Rechten en plichten
Maar onafhankelijk of het UWV of uw (ex)werkgever verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en uitkering, heeft een werknemer niet alleen recht op deze uitkering en begeleiding. Dit recht is er alleen als de werknemer zich aan zijn (wettelijke) verplichtingen houdt. Doet hij dat niet, dan volgt er vanuit de wet een sanctie. Deze sanctie wordt altijd vanuit het UWV aan de werknemer gecommuniceerd in de vorm van een officiële beschikking en kan betekenen dat een werknemer voor langere tijd een korting op de uitkering krijgt of zelfs in het geheel geen uitkering. Een document waarin dit beschreven staat, krijgt u van uw werkgever als u ziek uit dienst dreigt te gaan.

De bedoeling van de wetgever is dat de (ex)werkgever en de (ex)werknemer zich allebei maximaal inspannen om de  werknemer weer duurzaam terug te kunnen laten keren in het arbeidsproces. Dit hoeft overigens niet bij de oude werkgever te zijn.

Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Daardoor krijgt ook hij vanuit de wet rechten en plichten. Over het eigenrisicodragerschap en wat dit voor de werknemer en werkgever betekent, kunt u meer lezen onder de button ‘eigenrisicodragerschap’ of op de website van het UWV.

Doet Advance wat uw (ex)werkgever wil?
Nee. Uitdrukkelijk spreken we met alle opdrachtgevers af, dat Advance haar werkzaamheden op een onafhankelijke wijze uitvoert. Advance werkt uitsluitend op een wijze die recht doet aan de situatie. Als een zieke (ex)werknemer bij Advance wordt aangemeld, willen wij geen enkele informatie van de werkgever ontvangen over de onderlinge verstandhouding, reden van beëindiging van het dienstverband, andere achtergronden of medische zaken. Eerst willen onze inzetbaarheidsspecialisten zelf een objectief intakegesprek met de werknemer kunnen voeren en op basis daarvan een eigen beeld van de situatie krijgen. Pas daarna willen we van de werkgever zijn kant van het verhaal horen. Hierbij gaan we er altijd vanuit dat een ziek iemand ook het recht heeft om ziek te zijn en niet onnodig opgejaagd moet worden, tenzij de situatie daar om vraagt. Wij zijn er om de werknemer te helpen met weer als volwaardig mens deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Pas als iemand daar niet goed aan meewerkt, dan gaan we de werknemer aan de gemaakte afspraken houden.

Proces in het kort
Als een werknemer ziek uit dienst dreigt te treden en verwacht mag worden dat er recht bestaat op een Ziektewet uitkering, geeft de werkgever aan de werknemer een door ons opgesteld informatiepakket. Hierin staat het gehele proces inclusief de rechten en plichten uitgelegd en dit pakket bevat ook documenten die de werknemer moet invullen en aan Advance moet sturen. Deze informatie kan de werknemer dan alvast verzamelen. Daarnaast meldt de werkgever op de laatste werkdag de werknemer ziek uit dienst en verstrekt daarbij de benodigde informatie. Dit gebeurt in de beveiligde omgeving van Advance. Daarbij. Zodra wij bericht van de werkgever hebben ontvangen, sturen wij een bericht naar de werknemer met daarin aangegeven hoe deze de vooraf aangegeven informatie ook via onze beveiligde omgeving aan ons kan toesturen.

Zodra de werknemer van ons bericht heeft ontvangen en toegang heeft gekregen tot de beveiligde omgeving, stuurt de werknemer binnen de aangegeven termijn de gevraagde informatie naar Advance. Pas zodra wij van zowel werkgever als werknemer alle informatie hebben ontvangen, gaat het dossier naar onze inzetbaarheidsspecialisten en begint de begeleiding. De inzetbaarheidsspecialist kijkt of er recht bestaat op een Ziektewetuitkering en hoe hoog deze uitkering moet zijn. Daarnaast neemt de inzetbaarheidsspecialist contact op met de werknemer voor een uitvoerig intakegesprek. Hierin wordt onder andere geïnformeerd naar de mogelijkheden en situatie van de werknemer en maken we ook afspraken over het beoogde re-integratietraject.

Uitkering
De Ziektewetuitkering bedraagt in principe 70% van het premieplichting SV-loon. Zolang het proces volgens de gemaakte afspraken verloopt, zal de uitkering door de (ex-)werkgever, in plaats van door het UWV, worden uitbetaald. Mocht de werknemer tijdens het re-integratietraject betaalde arbeid verrichten, dan wordt 70% van het salaris verrekend met de uitkering. Hierdoor gaat de werknemer er dus 30% op vooruit ten opzichte van de situatie dat hij geen salaris verwerft. Mocht de werknemer zich zonder geldige reden niet houden aan zijn verplichtingen of gemaakte afspraken, dan wordt er door het UWV een sanctie opgelegd. Dit kan een tijdelijke korting op de uitkering betekenen of zelfs een volledige opschorting. Ons doel is echter om samen met de werknemer en werkgever de werknemer zo snel mogelijk weer duurzaam terug te laten keren in het arbeidsproces.