WGA Casemanagement

WGA Casemanagement - Montae & Partners
Montae & Partners -WGA Casemanagement

Uw werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Wat betekent dat en wat is de rol van Advance?

Uw werkgever heeft ervoor gekozen eigenrisicodrager voor de WGA te worden. WGA staat voor ‘regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ en is een onderdeel van de WIA. Voor meer informatie over de WIA en de WGA verwijzen wij u naar het tabblad ‘Eigenrisicodragerschap’ of de website van het UWV. Het feit dat uw werkgever eigenrisicodrager is, betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor uw re-integratiebegeleiding en uitkering. De uitkering wordt weliswaar door het UWV vastgesteld en aan u uitgekeerd, maar de kosten worden bij uw (ex)werkgever in rekening gebracht evenals de kosten van uw re-integratie.

Welke rol speelt Advance?
Advance is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in het bijstaan van arbeidsongeschikte medewerkers bij hun terugkeer in het arbeidsproces. Een werkgever heeft een arbeidsongeschikte medewerker bij de instroom in de WGA zelf al twee jaar met de hulp van een arbodienst begeleid. Een eigenrisicodragende werkgever is echter nog eens maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor uw begeleiding indien u een WGA uitkering ontvangt. Omdat vanaf het moment van instroom in de WGA weer andere regels gelden, wordt de begeleiding vanaf dat moment vaak uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, zoals bijvoorbeeld Advance, en niet meer aan een arbodienst. 

Onafhankelijk en recht doen aan situatie
Voor u is het van belang te weten dat wij met alle opdrachtgevers één heel belangrijke afspraak maken: wij begeleiden iemand op basis van onze bevindingen en laten ons niet leiden door de mening van uw werkgever of de verzekeraar, ook al betalen die de factuur. Advance werkt op een wijze die recht doet aan het dossier. Dus als iemand niets kan, dan gaan we iemand niet onnodig opjagen. Maar als iemand wel veel kan, maar zich niet aan de afspraken houdt, dan zitten wij ook nadrukkelijk op het proces en de gemaakte afspraken. Het krijgen van een uitkering betekent immers niet alleen maar het hebben van rechten, maar ook het hebben van (door de overheid vastgestelde) plichten. En die zelfde overheid, en dus niet de werkgever of Advance, heeft ook vastgesteld welke sancties horen bij het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen. Dit staat allemaal vermeld in het ‘maatregelenbesluit sociale zekerheidswetten’.

Proces in het kort:

Verzuimdag 1 t/m week 104:
De eerste 2 jaren van uw ziekteverzuim is uw werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en uw re-integratiebegeleiding. Een arbodienst helpt hierbij. De eigenrisicodrager of de verzekeraar wil al in een zo vroeg mogelijk stadium weten of er een kans bestaat dat een werknemer op den duur de WIA-instroomt. Dit betekent namelijk al snel een kostenpost van € 200.000 tot € 300.000 . Het voorkomen van WIA-instroom is dus zowel voor u als werknemer, maar ook voor de werkgever of verzekeraar van belang. Daarom ondersteunt Advance de werkgever door middel van het geven van re-integratieadviezen en het eventueel vragen van cofinanciering bij verzekeraars of andere belanghebbenden. Dit alles met als doel de werknemer weer duurzaam terug te laten keren in het arbeidsproces. Gedurende deze eerste 104 weken heeft Advance zelf geen contact met de werknemer.

Vanaf moment van instroom in de WGA
De medewerker ontvangt 8 weken na de WIA-aanvraag de beslissing van het UWV (WIA-beschikking). Ook de werkgever ontvangt hiervan automatisch een afschrift. Indien de beslissing door UWV niet overeenstemt met de verwachting van de werkgever en of Advance, dan gaat Advance na overleg met en namens de werkgever in bezwaar bij UWV. Eventueel kan de werknemer zich hierbij aansluiten.

Zodra een werknemer in de WGA (onderdeel van de WIA) is ingestroomd en de werknemer niet meer in dienst is, neemt Advance de begeleiding van de (ex)werknemer volledig over en vindt er afhankelijk van de situatie regelmatig (zo vaak als nodig, maar minimaal 1 à 2 keer per jaar) contact plaats tussen de inzetbaarheidsspecialist van Advance en u als werknemer. Uitgangspunt is te onderzoeken welke re-integratie activiteiten kunnen plaatsvinden en wanneer een herbeoordeling door UWV zinvol is. Dit geldt voor alle ex-medewerkers die niet meer bij het bedrijf kunnen werken. Als een werknemer na de WIA beoordeling in een aangepaste functie bij het eigen bedrijf kan re-integreren, dan blijft werkgever het contact met de werknemer houden en is Advance alleen als adviseur op de achtergrond beschikbaar.

Gedurende het re-integratieproces is de werkgever verantwoordelijk voor het aanbieden van re-integratiemogelijkheden. Hierbij mag van de werknemer worden verwacht dat hij daar ook volledige inzet bij toont. Komt een werknemer de gemaakte afspraken niet na, dan mag een werkgever de werknemer een sanctie opleggen. Is een werknemer het niet eens met een opgelegde sanctie, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om in bezwaar te gaan bij de beroepsinstantie van de werkgever. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van het UWV.